Jouw restaurant verdient een succesvolle menukaart. En ik help je daar graag bij. Zo simpel is het voor mij. Hier lees je de algemene voorwaarden die van toepassing zijn.

Laatste wijziging: 27 augustus 2016.

Algemene voorwaarden – Menukaart Succes Methode

Artikel 1 – Inleiding
Artikel 2 – Definities
Artikel 3 – Aanvang van de overeenkomst
Artikel 4 – Voorwaarden deelname cursus
Artikel 5 – Prijs en betaling
Artikel 6 – Intellectueel eigendom / gebruik materialen
Artikel 7 – Materialen
Artikel 8 – Klachten
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Artikel 10 – Levering
Artikel 11 – Overmacht
Artikel 12 – Annulering door de opdrachtgever
Artikel 13 – Privacy
Artikel 14 – Overdracht van rechten en verplichtingen
Artikel 15 – Extra werkzaamheden
Artikel 16 – Overig
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Toepasselijk recht
Artikel 19 – Wijziging van de voorwaarden

 

Artikel 1 Inleiding
1.1 Voor de leesbaarheid van het document hebben we gekozen voor de “wij” vorm. Waar ‘wij’ of ‘ons’ staat, wordt Menukaartmeisje en Menuwaves bedoeld.

De financiële afhandeling wordt uitgevoerd door 62flavours.

62flavours
Peppelenlaan 9
7001CM Doetinchem

KvK nummer: 62181149

Contact via: linda@menukaartmeisje.nl

 

Artikel 2 Definities
2.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van ons wordt gesloten.
2.2 Producten en diensten van ons: de door ons te exploiteren producten en diensten; hieronder vallen onder meer de videocursus (hierna ook wel genoemd: cursus), menukaart workshops, menukaart advies, menukaart ontwerp en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

 

Artikel 3 Aanvang van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst treedt in werking op de dag van schriftelijke bevestiging van de order of, indien partijen geen schriftelijke bevestiging hebben opgesteld, bij de eerste betaling. Door het voldoen van de eerste betaling of schriftelijke bevestiging van de order gaat de opdrachtgever akkoord met de geldende algemene voorwaarden.
3.2 Het staat de partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

 

 Artikel 4 Voorwaarden deelname cursus
4.1 De online cursus ‘Menukaart Succes Methode videocursus’ (ook wel genoemd: cursus) is alleen bedoeld voor horecaondernemers en het is daarom niet mogelijk om deel te nemen aan deze cursus als je (nog) geen horecaondernemer bent.

Bij de start van het de cursus, moet je ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel. Je verklaart bij het sluiten van de overeenkomst dat je de cursus als horecaondernemer volgt.

4.2 De cursus bestaat uit verschillende onderdelen en wordt uitgevoerd door Linda Even.
4.3 In deze cursus hebben wij onze kennis, ervaring, talenten en energie gestopt. Zelf moet je naast het volgen van de cursus voldoende tijd reserveren voor het toepassen van de methode. Het succes van de cursus is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen.

Wij kunnen niet garanderen dat jouw business een succes wordt en hoge verkoopcijfers realiseert. Dit hangt namelijk van meer factoren af dan alleen je menukaart. Wel zullen we ons er 100% voor inspannen dat je de juiste handvatten hebt om een succesvolle menukaart te realiseren en staan we binnen de grenzen van de cursus voor je klaar. Je bent je er van bewust dat deze cursus een groepsprogramma is en dat je dus geen 1 op 1 begeleiding krijgt.

 

Artikel 5 Prijs en betaling
5.1 De genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders is vermeld.
5.2 Betaling kan in een keer, of in termijnen worden voldaan. Als je in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van de cursus of levering van het product of de dienst de verplichting tot betaling bestaan.
5.3 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.
5.4 Wij hebben het recht om de tarieven ten alle tijden te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan de opdrachtgever bekend gemaakt.

 

Artikel 6 Intellectueel eigendom / gebruik materialen
6.1 Op de methode, teksten, stappenplannen, concepten, schetsen, menukaartopzetten, templates, menukaarten en overige materialen bezitten wij de intellectueel eigendomsrechten. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, openbaar te maken of op andere wijze aan derden te tonen, tenzij we hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.
6.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen, te delen met derden of op te nemen in een eigen programma, tenzij we hier schriftelijk toestemming voor gegeven hebben.
6.3 Het product of de dienst is uitsluitend bedoeld voor de individuele locatie, het individuele restaurant waarvoor de opdracht wordt uitgevoerd of de cursus wordt geleverd. Geen uitzondering daarop is als de opdrachtgever ook eigenaar is of op welke manier dan ook verbonden is aan een of meer andere restaurants, locaties, vestigingen of bedrijven.
6.4 Het delen met derden (hetzij andere vestigingen van dezelfde keten of bedrijf, hetzij andere partijen) van het product of de dienst (waaronder maar niet uitsluitend de cursus, de concepten, de ontwerpen, de menukaart) of de opgedane kennis die is overgedragen bij de samenwerking is niet toegestaan, tenzij we hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben gegeven en de betaling van de overeengekomen vergoeding per vestiging of derde hebben ontvangen.
– 6.4.1 Per vestiging of derde dienen wij schriftelijk (per email) en vooraf door de opdrachtgever of een vertegenwoordiger van de opdrachtgever gevraagd te worden om toestemming te verlenen voor het delen met derden. Opdrachtnemer zal indien gewenst toestemming verlenen voor het delen met of gebruik door een andere vestiging of derde, na de betaling van de vergoeding. Dit gebeurt ten alle tijden schriftelijk.
– 6.4.2 De hoogte van de vergoeding per vestiging of derde wordt per situatie bepaald door ons en is afhankelijk van wat er gedeeld zal worden.
– 6.4.3 Verzuimt de opdrachtgever in de plicht om voor het delen met derden schriftelijke toestemming te verkrijgen of verzuimt hij in betaling van de vergoeding, dan geldt een minimale vergoeding van eenmaal de prijs van het product of de dienst per vestiging of derde waarmee is gedeeld.

 

Artikel 7 Materialen
7.1 Wij streven ernaar de materialen van de cursus online voor onze deelnemers toegankelijk te houden voor de overeengekomen termijn, maar wij kunnen dit niet garanderen. Als we de materialen gaan verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zullen we dit altijd 1 (één) maand van te voren per e-mail laten weten. We zullen dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan ons bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

 

Artikel 8 Klachten
8.1 Mocht je ontevreden zijn over het product, de dienst, de cursus of een onderdeel van de cursus dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan ons laten weten, door ons een mail te sturen. Wij ontvangen dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat we in staat zijn te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen we niet in behandeling nemen.
8.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald cursusonderdeel aan ons melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
8.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van ons wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.
9.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.
9.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je ons eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat we in staat zijn om onze verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.
9.4 Je vrijwaart ons voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan we onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van ons.

 

Artikel 10 Levering
10.1 Levering van de producten of diensten geschiedt zo spoedig mogelijk na aanlevering van de gegevens en materialen, of op een later af te spreken tijdstip.
10.2 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan onze zijde zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
10.3 Indien er een levertijd is overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn.
10.4 Levering van de cursus geschiedt via toegang tot het online systeem.

 

Artikel 11 Overmacht
11.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
11.2 We zijn niet gehouden aan onze verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

 

Artikel 12 Annulering door de opdrachtgever
12.1 Indien de opdrachtgever de order voor aanvang van de werkzaamheden annuleert, zullen wij 25% van het initiële orderbedrag aan jou factureren. Na aanvang van de werkzaamheden vindt geen restitutie plaats en is de opdrachtgever verplicht alle kosten ten hoogte van het orderbedrag te voldoen.

 

Artikel 13 Privacy
13.1 We nemen de privacy van de opdrachtgevers en deelnemers serieus en we gebruiken jouw persoonsgegevens alleen in het kader van onze dienstverlening. We houden ons aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 14 Overdracht van rechten en verplichtingen
14.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

Artikel 15 Extra werkzaamheden
15.1 We hebben het recht de prijs voor de door ons verleende diensten aan te passen in geval van wijzigingen in het overeengekomen projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van opzet, functionaliteit, invulling, methode, omvang, analyse of rapportering.
15.2 We hebben het recht extra aanvullingen, testen, besprekingen of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 16 Overig
16.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen ons en jou overeengekomen zijn.
16.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
16.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

 

Artikel 17 Geschillen
17.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
17.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

 

Artikel 18 Toepasselijk recht
18.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 19 Wijziging van de voorwaarden
19.1 We zijn bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.